Imaatinka ugu dhakhsaha badan

Soo noqo si aad wax badan u hesho

macluumaad iyo ilaha waxbarasho.

 

Hadaad jeceshahay inaad isqorto ka

Barnaamijka Waxbarshada Ragga fadlan

wac (520) 444-3078 ama

email mensinfo@emergecenter.org