Bỏ để qua phần nội dung

Chúng tôi ở đây vì bạn

Tổng quan về dịch vụ

Emerge có một Mảng Dịch vụ dành cho Cá nhân và Gia đình Trải qua Lạm dụng Gia đình. 

Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? 

Truy cập một trong các tùy chọn bên dưới để khám phá các dịch vụ khác nhau do Emerge cung cấp.

Vẫn không chắc chắn?

Để tiếp cận nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc hỗ trợ tinh thần ngay lập tức, hãy gọi Đường dây nóng đa ngôn ngữ 24 giờ at 520-795-4226 or 1-888-428-0101

Tất cả các dịch vụ lạm dụng gia đình được liệt kê trong menu có thể được truy cập tại nơi trú ẩn khẩn cấp của chúng tôi.

Các dịch vụ mới nổi có sẵn ở một số địa điểm ở Tucson.