Bỏ để qua phần nội dung

Dịch vụ gián tiếp

Các Tình nguyện viên của Dịch vụ Gián tiếp có thể hỗ trợ các dự án khác nhau trong suốt cả năm. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp hỗ trợ tại văn phòng hành chính của chúng tôi, đại diện cho Emerge tại một sự kiện cộng đồng hoặc giúp đỡ các sự kiện của cơ quan như:

  • Tiệc trưa của năm
  • Nhà nghỉ
  • Sự kiện Tháng Nhận thức về Bạo lực Gia đình
  • Sự kiện tiếp cận cộng đồng
  • Dự án đặc biệt