Bỏ để qua phần nội dung

Trả lời điện thoại đi

Emerge đã đưa ra lời kêu gọi hành động trong cộng đồng của chúng tôi — Lời kêu gọi Chấm dứt Bạo lực Gia đình.

Trả lời cuộc gọi ...

… Để Chấm dứt Bạo lực Gia đình là việc thu hút cộng đồng của chúng ta để chấm dứt toàn bộ phạm vi lạm dụng mà rất nhiều gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta phải trải qua hàng ngày. Câu hỏi không phải chúng ta nên làm gì nhưng, đúng hơn, chúng ta có sẵn sàng làm điều gì đó không?